การทำข้อสอบออนไลน์

1. ทำข้อสอบออนไลน์ เมื่อทำเสร็จแล้วแล้วกดปุ่มตรวจคำตอบเพื่อเช็คคะแนน แล้วมีเฉลยออกมา แบบที่ 1

โครงสร้างของโค้ดทําข้อสอบออนไลน์จะประกอบไฟล์  2  ไฟล์ด้วยกันคือ   ไฟล์แรกจะไฟล์ตัวข้อสอบ   ทําด้วย html ส่วนไฟล์ที่ 2 จะเป็นไฟล์สําหรับตรวจข้อสอบและเฉลย ทําด้วยจาวาสคริปต์

ตัวอย่างโค้ดไฟล์ตัวข้อสอบ

<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874">
<title>แบบทดสอบออนไลน์</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src="file:///J|/onlinetest/onlinetest.js"></SCRIPT>
</head>
<body bgcolor=#6C7B8B>
<font face="MS Sans Serif" size=3>
<center>
<table width=95% border=0>
<tr><td bgcolor=#9FB6CD>
<p align=center>
<font color=white><b>
<div align="center"><font color="#000000">ข้อสอบวิชา<font size="3" face="MS Sans Serif">คอมพิวเตอร์</font></font><br>
<font color="#000000">คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อละคำตอบเดียว</font> </b></font>
</center>
</div></td>
</tr>
<tr><td bgcolor=#9FB6CD>
<form name="quiz">
1. ข้อสอบข้อที่ 1<br>
<input type="radio" name="q1" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q1" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q1" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q1" value="4">d<br>
<p>

2. ข้อสอบข้อที่ 2<br>
<input type="radio" name="q2" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q2" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q2" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q2" value="4">d<br>
<p>

3. ข้อสอบข้อที่ 3<br>
<input type="radio" name="q3" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q3" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q3" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q3" value="4">d<br>
<p>

4. ข้อสอบข้อที่ 4<br>
<input type="radio" name="q4" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q4" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q4" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q4" value="4">d<br>
<p>

5. ข้อสอบข้อที่ 5<br>
<input type="radio" name="q5" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q5" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q5" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q5" value="4">d<br>
<p>

6. ข้อสอบข้อที่ 6<br>
<input type="radio" name="q6" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q6" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q6" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q6" value="4">d<br>
<p>

7. ข้อสอบข้อที่ 7<br>
<input type="radio" name="q7" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q7" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q7" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q7" value="4">d<br>
<p>

8. ข้อสอบข้อที่ 8<br>
<input type="radio" name="q8" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q8" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q8" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q8" value="4">d<br>
<p>

9. ข้อสอบข้อที่ 9<br>
<input type="radio" name="q9" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q9" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q9" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q9" value="4">d<br>
<p>

10. ข้อสอบข้อที่ 10<br>
<input type="radio" name="q10" value="1">a<br>
<input type="radio" name="q10" value="2">b<br>
<input type="radio" name="q10" value="3">c<br>
<input type="radio" name="q10" value="4">d<br>
<p>
<p>

<input type="button" value="ดูผลคะแนน" onClick="getScore(this.form)">
<input type="reset" value="ยกเลิก"><p>
ผลคะแนน = <input type=text size=15 name="percentage"><br>
เฉลยคำตอบ:<br>
<textarea name="solutions" wrap="virtual" rows="4" cols="80"></textarea>
</form>

</td></tr>
</table>
</center>
</font>
</body>
</html>

ซึ่งเมื่อรันด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver แล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้

วิธีการทํา

1. เปิดไฟล์ตัวข้อสอบด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver แล้วพิมพ์ข้อสอบที่ต้องการลงไปในโปรแกรม ตัวอย่างเช่น

เมื่อพิมพ์โจทย์และตัวเลือกเสร็จแต่ละข้อแล้ว  ให้กําหนดคําตอบลงในเมนูคําสั่ง Properties  เมื่อพิมพ์ครบทุกข้อที่ต้องการแล้ว ให้บันทึกแฟ้ม

2.  เปิดไฟล์จาวาสคริปต์ที่เป็นตัวตรวจข้อสอบและเฉลยด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver หรือโปรแกรม EditPlus ก็ได้เช่นเดียวกัน   แล้วแก้ไขคําตอบ จํานวนข้อให้ตรงกันกับที่เป็นไฟล์ html   ตัวอย่างเช่น ข้อสอบชุดนี้มี 40 ข้อ มี 4 ตัวเลือก answers[0] = "4"; ก็คือข้อ 1  คําตอบคือ  4  answers[1] = "1";  ก็คือข้อ 2  คําตอบคือ 1 เป็นต้น เมื่อแก้ไข เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์   ซึ่งทั้ง 2 ไฟล์นี้จะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน   ถ้าข้อสอบมีรูปภาพประกอบ จะมีโฟลเดอร์เฉพาะ ของรูปภาพด้วยก็ได้

var numQues = 40;
var numChoi = 4;

var answers = new Array(40);
answers[0] = "4";
answers[1] = "1";
answers[2] = "4";
answers[3] = "2";
answers[4] = "1";
answers[5] = "1";
answers[6] = "4";
answers[7] = "3";
answers[8] = "4";
answers[9] = "3";
answers[10] = "4";
answers[11] = "4";
answers[12] = "2";
answers[13] = "3";
answers[14] = "4";
answers[15] = "3";
answers[16] = "2";
answers[17] = "4";
answers[18] = "4";
answers[19] = "2";
answers[20] = "1";
answers[21] = "1";
answers[22] = "1";
answers[23] = "3";
answers[24] = "1";
answers[25] = "1";
answers[26] = "3";
answers[27] = "4";
answers[28] = "2";
answers[29] = "2";
answers[30] = "3";
answers[31] = "2";
answers[32] = "4";
answers[33] = "4";
answers[34] = "1";
answers[35] = "3";
answers[36] = "4";
answers[37] = "1";
answers[38] = "4";
answers[39] = "4";

function getScore(form) {
var score = 0;
var currElt;
var currSelection;

for (i=0; i<numQues; i++) {
currElt = i*numChoi;
for (j=0; j<numChoi; j++) {
currSelection = form.elements[currElt + j];
if (currSelection.checked) {
if (currSelection.value == answers[i]) {
score++;
break;
}
}
}
}

score = Math.round(score/numQues*100);
form.percentage.value = score + "%";

var correctAnswers = "";
for (i=1; i<=numQues; i++) {
correctAnswers += i + ". " + answers[i-1] + "\r\n";
}
form.solutions.value = correctAnswers;

}

2. ทำข้อสอบออนไลน์ เมื่อทำเสร็จแล้วแล้วกดปุ่มตรวจคำตอบเพื่อเช็คคะแนน แล้วมีเฉลยออกมา แบบที่ 2

การทำระบบข้อสอบ (Quiz) ด้วย JAVASCRIPT อย่างง่ายในแบบที่ 2 นี้  วิธีการทำคล้ายกับแบบที่ 1  แต่จะต่างกันที่ไฟล์ตรวจข้อสอบจะมี 2 ไฟล์ด้วยกัน  โดยที่ไฟล์แรกจะเป็นจาวาสคริปต์  ส่วนไฟล์ที่ 2 จะเป็นไฟล์ html  จากการทดสอบเมื่อรันไฟล์ข้อสอบออนไลน์  จะต้องรันด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้น เฉพาะตอนออฟไลน์  แต่เวลาออนไลน์แล้วรองรับทุกบราวเซอร์

*วิธีการทำ*
1. โจทย์ทำในหน้า "index.htm" ครับ เป็นภาษา HTML ธรรมดา  ส่วนไฟล์ตรวจข้อสอบ จะใช้แค่ Javascript อย่างดียว
2. ใส่เฉลย กับ จำนวนข้อที่จะมีทั้งหมดในไฟล์ "quizconfig.js" นะครับ
3. ก็สามารถนำไปพัฒนาต่อได้เลยครับ ไม่ยาก

ตัวอย่างโค้ดในหน้า index.html

<html>

<head>
<title>ทำระบบข้อสอบ (Quiz) ด้วย JAVASCRIPT อย่างง่าย</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">

<STYLE type=text/css>
A:link { color: #0000cc; text-decoration:none}
A:visited {color: #0000cc; text-decoration: none}
A:hover {color: red; text-decoration: none}
</STYLE>
<style type="text/css">
<!--
small { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; }
input, textarea { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; }
b { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; }
big { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16pt; }
strong { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; font-weight : extra-bold; }
font, td { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; }
BODY { font-size: 11pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }
-->
</style>

<style>
.qheader{
font:bold 14px Arial;
}

.qselections{
font:normal 13px Arial;
}
</style>

<script src="quizconfig.js"></script>

<script>

/***********************************************
* JavaScriptKit.com Multiple Choice Quiz Script (http://www.javascriptkit.com)
* Copyright 2003 JavaScript Kit- http://www.javascriptkit.com
* This notice and footnote must stay intact for use
* Visit JavaScript Kit (http://www.javascriptkit.com/) for full source code
***********************************************/

var actualchoices=new Array()
document.cookie="ready=yes"
</script>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">

<div align="center">
<font color="red"><b><big>ทำระบบข้อสอบ (Quiz) ด้วย JAVASCRIPT อย่างง่าย</big></b></font>
</div>
<br>

<!--Comments on configuring quiz script-->
<!--Change the questions below any way you want, but make note of the following:-->
<!--1) Perserve the <FORM> tags -->
<!--2a) Inside each radio button, use the VALUE attribute to denote each question's choices: "a", "b", "c" etc.-->
<!--2b) Inside each radio button, use the NAME attribute to denote which question the button belongs to ("question1", "question2" etc-->
<!--3) Script supports unlmited # of questions. Be sure to edit .js file to enter corresponding solutions-->

<p align="center"><font color="#000000" size="3" face="MS Sans Serif">ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป</font></p>
<p><font color="#000000" size="3" face="MS Sans Serif">คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ</font><br>
<font color="#000000">คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อละคำตอบเดียว เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนคลิก ดูผลคะแนน</font></p>
</b></font>
</center>
<form method="POST" name="myquiz">
<div class="qheader">
<p>วิเคราะห์ข้อความ (ข้อ 1-20)</p>
<p>1) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;กำแพงใดฤา</font> กีดก<font size="3" face="MS Sans Serif">ั้นดิน น้ำ ลม ไฟ ร่วมกับฟ้าใช้ตะวัน&quot; จากข้อความดังกล่าว กล่าวถึงสิ่งใดมากที่สุด</font></p>
</div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question1">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">เพศ</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question1">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชนชั้น</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question1">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">อาชีพ</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question1">
d)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ความรัก</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
2) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;คู่กรณีอาจกลาย</font>เป็นคู่ซี้ เพราะบริการที่ดีของเรา&quot; ท่านคิดว่าน่าจะเ<font size="3" face="MS Sans Serif">ป็นการโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งใด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question2">
a)
<font size="3" face="MS Sans Serif">รถยนต์</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question2">
b)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ประกันภัย</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question2">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ประกันชีวิต</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question2">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ทนายความ</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
3) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ซึมง่าย ไม่เหนอะหนะ&quot; เป็นข้อความที่ใช้</font><font size="3" face="MS Sans Serif">โฆษณา</font>สินค้าใดมากที่สุด</div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question3">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">แชมพู</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question3">
b)
<font size="3" face="MS Sans Serif">แป้งโรยตัว</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question3">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ครีมอาบน้ำ</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question3">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ครีมบำรุงผิว</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
4) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;พวกทาสปัญญา ขี้ข้าฝรั่ง ถึงฟังก็ไม่เข้าใจ และไม่ได้ยินเรื่องประวัติศาสตร์ที่คนไทยเขียนเอง&quot; จากข้อความผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question4">
a)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ตำหนิคนไทย</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question4">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ต่อต้านคนไทย</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question4">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ตำหนิชาวต่างชาติ</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question4">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ต่อต้านชาวต่างชาติ</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
5) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ร่ว</font><font size="3" face="MS Sans Serif">มภาคภูมิใจทุกครั้ง ที่เป็นผู้ให้ เพื่อสังคมไทยดีขึ้น&quot; เป็นคำกล่าวที่เหมาะสมกับหน่วยงานใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question5">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">การบินไทย</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question5">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ธนาคารไทยพาณิชย์</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question5">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">การรถไฟแห่งประเทศไทย</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question5">
d)
<font size="3" face="MS Sans Serif">สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
6) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;น้ำท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว หากมีคนไม่เอาอ่าวมาปกครอง&quot; คำกล่าวนี้</font>หมายถึงบุ<font size="3" face="MS Sans Serif">คคลใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question6">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">นายอำเภอ</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question6">
b)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ปลัดกระทรวง</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question6">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">นายกรัฐมนตรี</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question6">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ผู้ว่าราชการจังหวัด</font> <br>
<br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
7) <font size="3" face="MS Sans Serif">ตำว่า &quot;ไม่เอาอ่าว&quot; จากข้อ 6 มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question7">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่มีความสนใจ</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question7">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่มีความอดทน</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question7">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่มีความสามารถ</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question7">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่มีความรับผิดชอบ</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
8) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;วันเกิดผมไม่มีความหมาย </font> อย่ามาให้ความสนใจ คนที่ควรสนใจวันเกิดผม คือเมียและล<font size="3" face="MS Sans Serif">ูกผมเท่านั้น คนอื่นไม่ต้อง&quot; ผู้พูดมีจุดมุ่งมาดใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question8">
a)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่อยากให้ผู้อื่นกังวลใจ</font><br>

<input type="radio" value="b" name="question8">
b)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ต้องการอยู่กับครอบครัวเงียบๆ</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question8">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่ต้องการให้ผู้อื่นต้องสิ้นเปลือง</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question8">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">คิดว่าวันเกิดของตนไม่มีความสำตัญ</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
9) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;โฉบเฉี่ยว หรูหรา สง่างามเคียงคู่กับคุณทุกสถานที่&quot; ข้อความนี้เหมาะสมที่จะโฆษณาสินค้าชนิดใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question9">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">บ้าน</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question9">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">รถยนต์</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question9">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">เฟอนิเจอร์</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question9">
d)
<font size="3" face="MS Sans Serif">เครื่องประดับ</font><br>
</div>

<br>

<div class="qheader">
10) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ใช่ตรงชื่อว่าคือคน&quot; ข้อความนี้ให้ข้อคืดเกี่ยวกับความเป็นคนในข้อใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<p>
<input type="radio" value="1" name="question10">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">คุณธรรม</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question10">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">การศึกษา</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question10">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">วงศ์ตระกูล</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question9">
d)
<font size="3" face="MS Sans Serif">ความอดทน</font></p>
<div class="qheader"></div>
<div class="qselections">
<p></p>
<div class="qheader"><font size="3" face="MS Sans Serif">11)&quot;ต้องทำการเมืองให้เป็นวิทยาศาสตร์&quot; มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question11">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ทำให้การเมืองโปร่งใส</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question11">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ทำให้การเมืองน่าเชื่อถือ</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question11">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ทำให้การเมืองตรวจสอบได้</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question11">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ทำให้การเมืองเป็นที่ยอมรับ</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 12) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;เพราะเราคือโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วนความอบอุ่นของบ้าน&quot; จุดเน้นของโรงพยาบาลนี้คืออะไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question12">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> การรักษา</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question12">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">การให้บริการ</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question12">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ค่าใช้จ่าย</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question12">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">การรักษาความสะอาด</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 13) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;พิสูจน์ความจริงจากเราได้ทุกวัน<font size="3" face="MS Sans Serif"> จากแผงหนังสือทั่วประเทศ&quot; จากโฆษณาดังกล่าว สินค้าชนิดนี้มีจุดเด่นตรงตามข้อใด</font></font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question13">
a)
หาซื้อได้ง่าย<br>
<input type="radio" value="b" name="question13">
b)
ราคาไม่แพง<br>
<input type="radio" value="c" name="question13">
c)นำเสนอสิ่งที่ทันสมัย <br>
<input type="radio" value="d" name="question13">
d)นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 14) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;&quot;แกร่ง ทน ไม่แตกร้าว ด้วย....&quot; ข้อความนี้เกี่ยวกับอาชีพใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question14">
a)ช่างไม้<br>
<input type="radio" value="b" name="question14">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ช่างไฟ</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question14">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ช่างปูน</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question14">
d)<font size="3" face="MS Sans Serif">ช่างแกะสลัก</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 15) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;กินแล้วภาคภูมิใจ เบียร์คนไทยทำเอง&quot; ข้อความนี้</font>มีเจตนาให้คนไทยเป็นอย่างไร</div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question15">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">นิยมดื่มเบียร์</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question15">
b)<font size="3" face="MS Sans Serif">นิยมของไทย</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question15">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif">ปกป้องชาติ</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question15">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ช่วยเศรษฐกิจของชาติ</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 16) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;อุปสรรคคือเพื่อนสนิทของความสำเร็จ</font>&quot; มีตวามหมายตรงกับ<font size="3" face="MS Sans Serif">ข้อใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question16">
a)ความยุ่งยากเกิดข<font size="3" face="MS Sans Serif">ึ้นพร้อมกับความสำเร็จ</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question16">
b)
ความพ<font size="3" face="MS Sans Serif">ยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question16">
c)
มีคำถามอยู่ในทุกคำ<font size="3" face="MS Sans Serif">ตอบไม่ว่าจะยากหรือง่าย</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question16">
d)คนที่ทำอะไรไม่สำเร็จมักถือว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 17) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;สุริยางามคู่ฟ้าตลอดไป สวยใหม่คู่บ้านตลอดกาล&quot; โฆษณาให้กับผู้ใดมากที่สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question17">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">วิศวกร</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question17">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">สภาปนิก</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question17">
c) ผู้รับเหมา<br>
<input type="radio" value="d" name="question17">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">เจ้าของบ้าน<br>
</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 18).<font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;รับสมัครพรีเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาล คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุระหว่าง 17-30 ปี (วุฒิปริญญาครีขึ้นไป)&quot; จากประกาศรับสมัครงาน บุคคลในข้อใดที่ไม่สามารถสมัครเข้าทำงานนี้ได้</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question18">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">อรอนงค<font size="3" face="MS Sans Serif">์ อายุ 27 ปี จบปริญญาตรี</font></font><br>
<input type="radio" value="b" name="question18">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ทาทา อายุ 25 ปี จบปริญญาโท มี<font size="3" face="MS Sans Serif">บุคลิกภาพดี</font></font><br>
<input type="radio" value="3" name="question18">
c) แพรเรียนจบชั<font size="3" face="MS Sans Serif">้น ป.6 มีหน้าตาสวย เคยประกวดนางสาวไทย</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question18">
d)จิ๋มจบปริญญาตรี และพูด<font size="3" face="MS Sans Serif">ภาษาอังกฤษได้ดี</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 19)<font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ถึงเวลาหรือยัง ที่คุณจะดูแลสุขภาพ</font>ให้ด<font size="3" face="MS Sans Serif">ี&quot; ข้อตวามโฆษณานี้น่าจะมาจากหน่วยงานต่อไปนี้ ยกเว้นหน่วยงานใด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question19">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">โรงเรียน</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question19">
b)<font size="3" face="MS Sans Serif">โรงพยาบาล</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question19">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif"> <font size="3" face="MS Sans Serif">โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</font></font><br>
<input type="radio" value="d" name="question19">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif"> <font size="3" face="MS Sans Serif">สำนักงานสาธารณสุข</font></font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 20)<font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;อิหร่านกับบทบาทการปลดแอกจากมหาอำนาจตะวันตก&quot; คำว่า ปลดแอก ห</font>มายถึง<font size="3" face="MS Sans Serif">ข้อใด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question20">
a)
<font size="3" face="MS Sans Serif">การปลุกเร้าประชาชนให้ต่อสู้</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question20">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">การเป็นอิสระจากการเป็นเมืองขึ้น</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question20">
c)
<font size="3" face="MS Sans Serif">การหลุดพ้นจากอำนาจการถูกบีบคั้นเอารัดเอาเปรียบ</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question20">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">การเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรมของประชาชน</font></div>
<div class="qheader">
<p><font size="3" face="MS Sans Serif">วิเคราะห์ประโยค (ข้อ 21-40)</font></p>
<p>21) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;แหม</font> ยัยต้อมนี่ ปากห<font size="3" face="MS Sans Serif">อยปากปูจริงๆ&quot; สรุปได้ว่า ต้อมเป็นตนเช่นไร</font></p>
</div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question21">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">พูดมาก</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question21">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบโกหก</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question21">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบนินทา</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question21">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">พูดจาไพเราะ</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 22) &quot;พรชอบพะเน้าพะนอเหลือเกิน&quot; แสดงว่าพรเป็นคนเช่นไร</div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question22">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ชอบเอาใจ</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question22">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบประจบ</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question22">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบเสียดสี</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question22">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบช่วยเหลือ</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 23) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ไชยสนมีลูกไม้แพรวพราย&quot; สรุปได้ว่าไชยสนเป็นคนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question23">
a) ฉลาดทันคน<br>
<input type="radio" value="b" name="question23">
b) มีเล่ห์เหลี่ยม<br>
<input type="radio" value="c" name="question23">
c)
ชอบตบตาผู้อื่น<br>
<input type="radio" value="d" name="question23">
d) กระฉับกระเฉงว่องไว<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> <font size="3" face="MS Sans Serif">24)&quot;พิมพ์เป็นคนชอบสาวไส้ให้กากิน&quot; แสดงว่าพิมพ์เป็นตนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question24">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ชอบพูดมาก</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question24">
b)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ชอบช่วยเหลือฝ่ายตรงข้าม</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question24">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่พูดแล้วได้ทอง</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question24">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบประจานพวกเดียวกัน</font> <br>
<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 25) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;แม่บอกว่าพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง&quot; แสดงว่าแม่ต้องการบอกอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question25">
a) พูดแล้วจะได้ดี<br>
<input type="radio" value="2" name="question25">
b)
ไม่พูดมีผลดีกว่า<br>
<input type="radio" value="c" name="question25">
c)
ไม่พูดแล้วได้ทอง<br>
<input type="radio" value="d" name="question25">
d) พู<font size="3" face="MS Sans Serif">ดแล้วจะมีอันตราย</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 26). <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;สินค้า OTOP ต้องมีมาตรฐาน&quot; แสดงว่าสินค้า OTOP ต้องมีคุณสมบั</font>ติตรงกับข้อใดมากที่<font size="3" face="MS Sans Serif">สุด</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question26">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ราคาแพง</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question26">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">มีคุณภาพดี</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question26">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ผลิตโดยคนไทย</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question26">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">เป็นสินค้าส่งออก</font><br>
<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 27)&quot;<font size="3" face="MS Sans Serif">ต้นไม้ต้นนี้ลูกดกจัง&quot; แสดงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question27">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ออกผลดี</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question27">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ออกผลเร็ว</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question27">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ออกผลมาก</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question27">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ขยายพันธุ์เร็ว</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 28) &quot;ผู้อำนวยการถูกยกยอเป็นประ<font size="3" face="MS Sans Serif">จำ&quot; แสดงว่าผู้อำนวยการเป็นอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question28">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ถูกตำหนิ</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question28">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ถูกให้กำลังใจ</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question28">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ถูกกล่าวชม</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question28">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ถูกพูดจาหว่านล้อม</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 29) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;แอนชอบข่มเหงเพื่อนๆ&quot; แสดงให้เห็นว่าแอนเป็นคนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question29">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">นินทาเพื่อน</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question29">
b)<font size="3" face="MS Sans Serif"> รังแกเพื่อน</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question29">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">หว่านล้อมเพื่อน</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question29">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">เ <font size="3" face="MS Sans Serif">ทำร้ายร่างกายเพื่อน</font></font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 30) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ภัทรพลทำตัวเป็นไม้หลักปักเลน&quot; แสดงว่าภัทรพลเป็นคนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<p>
<input type="radio" value="1" name="question30">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">โลเล</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question30">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif"> <font size="3" face="MS Sans Serif">เจ้าชู้</font></font><br>
<input type="radio" value="c" name="question30">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่เอาถ่าน</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question30">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ขี้เกียจ</font></p>
<div class="qheader"><font size="3" face="MS Sans Serif">31.<font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;วิโรจน์เป็นคนร่าเริง&quot; แสดงว่าวิโรจน์เป็นคนอย่างไร</font></font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question31">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ใจดี</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question31">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">พูดเก่ง</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question31">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> สนุกสนาน</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question31">
d)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 32) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;แก้ว</font>ทำตัวเป็นว่าว<font size="3" face="MS Sans Serif">ติดลมเลยนะ&quot; แสดงว่าแก้วเป็นคนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question32">
a)<font size="3" face="MS Sans Serif"> สนุก</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question32">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ติดใจ</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question32">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ชอบใจ</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question32">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">เพลินจนลืมตัว</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 33) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;เพื่อนเราร่วมลงหอลงโลงกันแล้ว&quot; สรุปได้ว่าเพื่อนเราเป็นอย่างไรกัน</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question33">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ร่วมใจกัน</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question33">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ร่วมชีวิตกัน</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question33">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ร่วมทำงานกัน</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question33">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ร่วมเป็นร่วมตายกัน</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 34) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;น้องภูทำตัวเป็นลูกขุนพลอยพยัก&quot; สรุปว่าน้องภูเป็นคนเช่นไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question34">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไร้สาระ</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question34">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">สนุกสนาน</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question34">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">กล้าตัดสินใจ</font><br>
<input type="radio" value="4" name="question34">
d)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ประจบสอพลอ</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 35)<font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;นุชทำตัวชิงสุกก่อนห่าม&quot; สรุปว่านุชเป็นคนค่อนข้าง</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question35">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ใจร้อน</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question35">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">สนุกสนาน</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question35">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> คล่องแคล่ว</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question35">
d) ทำอ<font size="3" face="MS Sans Serif">ะไรไม่คิด</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 36) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ไสวพูดเป็นต่อยหอย&quot; สรุปได้ว่าไสวเป็นคนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question36">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">.พูดมาก</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question36">
b).<font size="3" face="MS Sans Serif"> พูดไร้สาระ</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question36">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> พูดชวนเชื่อ</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question36">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif"> พูดเหลือเชื่อ</font> <br>
<br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 37) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;ชายต้อนหมูเข้าเล้าเป็นประจำ&quot; สรุปว่าชายเป็นอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question37">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">ถูกชักจูง</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question37">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ถูกบังคับ</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question37">
c)<font size="3" face="MS Sans Serif"> ถูกหลอก</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question37">
d)
ทำสิ่งง่ายๆ <br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 38) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;น้องดิวกินรังแตนมาอีกแล้ว&quot; แสดงว่าน้องดิวกำลังมีอาร</font>มณ์อย่างไร</div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="1" name="question38">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">โกรธ</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question38">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่สบอารมณ์</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question38">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่พอใจ</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question38">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">หงุดหงิด</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 39) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;พลอยทำอะไรช่างมีชั้นเชิง&quot; แสดงว่าพลอยเป็นคนอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question39">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">สุขุม</font><br>
<input type="radio" value="2" name="question39">
b) <font size="3" face="MS Sans Serif">รอบคอบ</font><br>
<input type="radio" value="c" name="question39">
c) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบวางแผน</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question39">
d) <font size="3" face="MS Sans Serif">ชอบมีกลอุบาย</font><br>
</div>
<br>
<div class="qheader"> 40) <font size="3" face="MS Sans Serif">&quot;อนงค์ก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับแก้วด้วย&quot; แสดงว่าอนงค์เป็นอย่างไร</font></div>
<div class="qselections">
<input type="radio" value="a" name="question40">
a) <font size="3" face="MS Sans Serif">.รอคอยแก้ว</font><br>
<input type="radio" value="b" name="question40">
b<font size="3" face="MS Sans Serif">ไม่เห็นด้วยกับแก้ว</font><br>
<input type="radio" value="3" name="question40">
c).<font size="3" face="MS Sans Serif">คล้อยตามแก้ว</font><br>
<input type="radio" value="d" name="question40">
d)<font size="3" face="MS Sans Serif">.ไม่ชอบแก้ว</font></div>
<p></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>

</form>

<form>
<div align="center">
<input type="button" value="Grade Me!" name="B1" onClick="gradeit()"> <input type="button" value="Reset" name="B2" onClick="document.myquiz.reset()"></div>
</form>

<br>

<hr width="75%" color="blue">
<center>

<big>พัฒนาโดย : <a href="http://www.javascriptkit.com" target="_blank">JavaScriptKit.com</a></big>
<br><br>
<big>ร่วมเผยแพร่โดย : <a href="http://www.codetukyang.com" target="_blank">CodeTukYang.Com</a></big>

</center>
<hr width="75%" color="blue">

</body>
</html>

ซึ่งเมื่อรันด้วยด้วโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Firefox จะมีหน้าตาตามภาพ

เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว  ให้คลิกเมาส์ปุ่ม Grade Me

ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ส่วนโค้ดไฟล์ "quizconfig.js" ก็จะเป็นดังนี้

/***********************************************
* JavaScriptKit.com Multiple Choice Quiz Script (http://www.javascriptkit.com)
* Copyright 2003 JavaScript Kit- http://www.javascriptkit.com
* This notice and footnote must stay intact for use
* Visit JavaScript Kit (http://www.javascriptkit.com/) for full source code
***********************************************/

// จำนวนข้อสอบที่จะมีทั้งหมด
var totalquestions=40

// เฉลยแต่ละข้อ
var correctchoices=new Array()
correctchoices[1]='4' //ข้อ 1 ตอบ C
correctchoices[2]='2' //ข้อ 2 ตอบ A
correctchoices[3]='4'
correctchoices[4]='1'
correctchoices[5]='4'
correctchoices[6]='4'
correctchoices[7]='3'
correctchoices[8]='3'
correctchoices[9]='2'
correctchoices[10]='1'
correctchoices[11]='3' //ข้อ 1 ตอบ C
correctchoices[12]='2' //ข้อ 2 ตอบ A
correctchoices[13]='1'
correctchoices[14]='3'
correctchoices[15]='2'
correctchoices[16]='2'
correctchoices[17]='3'
correctchoices[18]='3'
correctchoices[19]='1'
correctchoices[20]='3'
correctchoices[21]='3' //ข้อ 1 ตอบ C
correctchoices[22]='2' //ข้อ 2 ตอบ A
correctchoices[23]='1'
correctchoices[24]='4'
correctchoices[25]='2'
correctchoices[26]='2'
correctchoices[27]='1'
correctchoices[28]='3'
correctchoices[29]='2'
correctchoices[30]='1'
correctchoices[31]='3' //ข้อ 1 ตอบ C
correctchoices[32]='4' //ข้อ 2 ตอบ A
correctchoices[33]='2'
correctchoices[34]='4'
correctchoices[35]='1'
correctchoices[36]='3'
correctchoices[37]='1'
correctchoices[38]='1'
correctchoices[39]='2'
correctchoices[40]='3'

/////Don't edit beyond here//////////////////////////

function gradeit(){
var incorrect=null
for (q=1;q<=totalquestions;q++){
var thequestion=eval("document.myquiz.question"+q)
for (c=0;c<thequestion.length;c++){
if (thequestion[c].checked==true)
actualchoices[q]=thequestion[c].value
}

if (actualchoices[q]!=correctchoices[q]){ //process an incorrect choice
if (incorrect==null)
incorrect=q
else
incorrect+="/"+q
}
}

if (incorrect==null)
incorrect="a/b"
document.cookie='q='+incorrect
if (document.cookie=='')
alert("Your browser does not accept cookies. Please adjust your browser settings.")
else
window.location="results.htm"
}

function showsolution(){
var win2=window.open("","win2","width=200,height=350, scrollbars")
win2.focus()
win2.document.open()
win2.document.write('<title>Solution</title>')
win2.document.write('<body bgcolor="#FFFFFF">')
win2.document.write('<center><h3>Solution to Quiz</h3></center>')
win2.document.write('<center><font face="Arial">')
for (i=1;i<=totalquestions;i++){
for (temp=0;temp<incorrect.length;temp++){
if (i==incorrect[temp])
wrong=1
}
if (wrong==1){
win2.document.write("Question "+i+"="+correctchoices[i].fontcolor("red")+"<br>")
wrong=0
}
else
win2.document.write("Question "+i+"="+correctchoices[i]+"<br>")
}
win2.document.write('</center></font>')
win2.document.write("<h5>Note: The solutions in red are the ones to the questions you had incorrectly answered.</h5><p align='center'><small><a href='http://www.javascriptkit.com' target='_new'>JavaScript Kit quiz script</a></small>")
win2.document.close()
}

3.  การทำข้อสอบออนไลน์แบบไม่บันทึกลงฐานข้อมูล

สำหรับกรณีนี้ ไฟล์ตัวข้อสอบจะเป็นไฟล์ html ส่วนไฟล์สำหรับตรวจข้อสอบจะเป็นไฟล์ php แต่ไม่เหมาะที่ทำแบบออฟไลน์  เพราะจะไม่ได้คำตอบตามที่ต้องการ  จึงต้องทำกับเว็บไซต์โดยตรง

ตัวอย่างโค้ดในหน้า index.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0049)https://www.rangforever.com/file/ex/47/index.html -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>โปรแกรมข้อสอบออนไลน์ แบบไม่บันทึกลงฐานข้อมูล</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
background-color:#CC0099;
color:#FFF;
}
-->
</style></head>

<body>
<form action="http://www.phaisan2006.in.th/ข้อสอบออนไลน์/process.php" method="post">
<table width="600" border="0" align="center">
<tbody><tr>
<td colspan="2">
<div align="center"><h2>โปรแกรมข้อสอบออนไลน์ แบบไม่บันทึกลงฐานข้อมูล</h2></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="200"><div align="right">ชื่อผู้ทำข้อสอบ : </div></td>
<td width="212"><input type="text" name="name" size="50" maxlength="100"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">คำสั่ง โปรดตอบคำถามด้านล่างให้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน<br><br></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">1.<font face="MS Sans Serif" size="3">คำว่า CSS ย่อมาจากอะไร</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer1" id="answer1" value="1" type="radio"></td>
<td width="212"><font face="MS Sans Serif" size="3">Colorful Style Symbols</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer1" id="answer1" value="2" type="radio"></td>
<td width="212"><font face="MS Sans Serif" size="3">Cascading Style Sheets</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer1" id="answer1" value="3" type="radio"></td>
<td width="212"><font face="MS Sans Serif" size="3">Computer Style Symbols</font></td>
</tr>
<tr><td colspan="2" height="20"></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">2.<font face="MS Sans Serif" size="3">คำว่า DHTML ย่อมาจากอะไร</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer2" id="answer2" value="1" type="radio"></td>
<td width="212"><font face="MS Sans Serif" size="3">Dramatic HTML</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer2" id="answer2" value="2" type="radio"></td>
<td width="212"><font face="MS Sans Serif" size="3">Design HTML</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer2" id="answer2" value="3" type="radio"></td>
<td width="212"><font face="MS Sans Serif" size="3">Dynamic HTML</font></td>
</tr>
<tr><td colspan="2" height="20"></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">3.<!--?php ?--><font face="MS Sans Serif" size="3">ใครเป็นผู้สร้าง JAVASCRIPT</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer3" id="answer3" value="1" type="radio"></td>
<td width="212">.<font face="MS Sans Serif" size="3">Microsoft</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer3" id="answer3" value="2" type="radio"></td>
<td width="212">.<font face="MS Sans Serif" size="3">Netscape</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="right"><input name="answer3" id="answer3" value="3" type="radio"></td>
<td width="212">.<font face="MS Sans Serif" size="3">Sun Micro Systems</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> <div align="center"><input type="submit" value="ส่งคำตอบ"></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="font-size:14px; color:#F00;" align="center"></td>
</tr>
</tbody></table>
<div align="center"></div>

</form></body></html>

ซึ่งเมื่อรันด้วยด้วโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จะมีหน้าตาตามภาพ

เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ใช้เมาส์คลิกปุ่มส่งคำตอบ ก็จะได้ผลลัพธ์ตามภาพ

ส่วนโค้ดไฟล์ "process.php" ก็จะเป็นดังนี้

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ประมวลผล โปรแกรมข้อสอบออนไลน์ แบบไม่บันทึกลงฐานข้อมูล</title>
</head>

<body>
<div align="center">
<?php
$name=$_POST['name'];
$answer1=$_POST['answer1'];
$answer2=$_POST['answer2'];
$answer3=$_POST['answer3'];

if($answer1==2){
$sum="1";
}
if($answer2==3){
$sum=$sum+1;
}
if($answer3==2){
$sum=$sum+1;
}
?>
<p align="center">
<h2>โปรแกรมข้อสอบออนไลน์ แบบไม่บันทึกลงฐานข้อมูล</h2>
<b>ผู้ทำข้อสอบ : </b><?php echo $name;?><br />
<b>ได้คะแนน : </b><?php echo $sum;?> คะแนน<br /><br />
</p>

</div>
</body>
</html>
</body>
</html>

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่าข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป1(แบบที่1)
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป1(แบบที่2)
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(แบบที่1)
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(แบบที่2)
ข้อสอบวิช่าภาษาไทย1(แบบที่1)
ข้อสอบวิชาภาษาไทย1(แบบที่2)
ข้อสอบออนไลน์(แบบที่3)
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(แบบใหม่ที่1)