การปรับแต่งปฏิทินDatepicker-DatetimePickerให้รองรับภาษาไทยอย่างสมบูรณ์

เนื้อหาในตอนนี้จะมานำเสนอวิธีการปรับแต่งปฏิทิน Datepicker/ DateTimePicker ให้รองรับ ปี พ.ศ. อย่างสมบูรณ์ จากการใช้งานเราจะพบว่า Datepicker/DateTimePicker รองรับภาษาไทย และการกำหนดปี พ.ศ. ก็สามารถทำได้ แต่รูปแบบวันที่ในปฏิทินจะไม่ตรงตามวันปัจจุบัน ปัญหาที่พบก็คือ เราจะพบปัญหาวันที่ไม่ตรงกับวันในสัปดาห์ เช่นแทนที่วันนี้จะเป็นวันจันทร์ กลับเป็นวันพฤหัสบดี แบบนี้เป็นต้น เวลานำไปใช้งาน ก็อาจจะสับสนได้ ดังนั้นจึงมีวิธีการปรับแต่งเป็นพิเศษ ดังนี้

datetimepicker-be ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินjQueryDatepickerแบบมีภาษาไทย ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินมีhighlightตรงวันปัจจุบัน(สากล) ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินมีhighlightตรงวันปัจจุบัน(ไทย) ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

datepicker-th ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

datepicker_thai ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerสากล แบบเลือกเดือนและปีไม่ได้ ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerสากล แบบเลือกเดือนและปีได้ ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerไทย แบบเลือกเดือนและปีไม่ได้ ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerไทย แบบเลือกเดือนและปี่ได้ ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerสากล แบบเลือกเดือนและปีไม่ได้ แบบ inline ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerสากล แบบเลือกเดือนและปี่ได้ แบบ inline ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerไทย แบบเลือกเดือนและปีไม่ได้ แบบ inline ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ปฏิทินdatepickerไทย แบบเลือกเดือนและปี่ได้ แบบ inline ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ทำปฏิทิน Datepicker วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด ที่ไม่สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังปัจจุบันได้ (Datepicker with Date Range) ดูตัวอย่างได้จากลิงกฺ์ คลิกที่นี่

JqueryDatePickerวันที่แบบไทย ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ตัวอย่างการใช้งานJqueryDatePickerแบบ พ,ศ,และเป็นภาษาไทย ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

datePicker-TH ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

การสร้างปฏิทินด้วย jQueryUI ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

การสร้างปฏิทินด้วย jQueryUI(2) ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

การสร้างปฏิทินด้วย jQueryUI(3) ดููตัวอย่างได้จากลิงก์คลิกที่นี่

ทำปฏิทิน Datepicker ไทยแบบปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เลือก เดือน/ปี ได้ ด้วย JQuery UI ดูตัวอย่างได้จากลิงก์คลิกที่นี่

ทำปฏิทิน Datepicker ไทยแบบปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เลือก เดือน/ปี ได้ ด้วย Justcal ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

ทำ Calendar Datepicker แบบเลือกเดือน และ ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) / คริสต์ศักราช (ค.ศ.) ได้ ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ ตลิกที่นี่

Datepickerสากล-ไทย ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

jquerydatepicker ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ คลิกที่นี่

การสร้างปฏิทินด้วย php ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ http://www.phaisan2006.com/calendar-1.php calendar-2.php calendar-3.php calendar-4.php http://www.phaisan2006.com/calendar-5.php calendar-6.php calendar-7.php datetimepicker-be/index.php datepicker-th/Untitled-2x.php calendar-8.php calendar-9.php calendar-10.php calendar-11.php calendar-12.php ปฏิทินไทย แบบที่ 1ปฏิทินไทย แบบที่ 2 ปฏิทินไทย แบบที่ 3 ปฏิทินไทย แบบที่ 4 ปฏิทิน แบบสากล 1 ปฏิทิน แบบสากล 2 ปฏิทิน แบบสากล 3 ปฏิทิน แบบสากล 4 ปฏิทินไทย(1) ปฏิทินไทย(/2) thcalendar thcalendar1 thcalendar2 ปฏิทิน (Calendar) ด้วย PHP + jQuery (AJAX) ปฏิทิน (Calendar) ด้วย PHP + jQuery (AJAX)+ เวลา http://www.phaisan2006.com/DatePicker(พ.ศ.) http://www.phaisan2006.com/DatePicker(ค.ศ.)

การสร้างปฏิทินด้วย html + javascript ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ ปฏิทินไทย แบบที่ 1ปฏิทินไทย แบบที่ 2 ปฏิทินไทย แบบที่ 3 ปฏิทินไทย แบบที่ 4 ปฏิทิน แบบสากล 1 ปฏิทิน แบบสากล 2 ปฏิทิน แบบสากล 3 ปฏิทิน แบบสากล 4 ปฏิทินjQueryUI(Datepicker)แบบสากล ปฏิทินjQueryUI(Datepicker)แบบไทย(ไม่แท้)ปฏิทินjQueryUI(Datepicker)แบบไทย(แท้)

การสร้างปฏิทินลูกผสม หมายถึง ปฏิทินที่สร้างด้วย php หรือ สร้างด้วย html + javascript แต่เป็นปฏิทินที่มีชื่อวัน หรือเดือนเป็นภาษาไทย แต่เป็นปี ค.ศ. หรือในทางกลับกัน ชื่อวัน หรือเดือนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นปี พ.ศ. ดูตัวอย่างได้จากลิงก์ hybridCalendar