ฝ่ายบริหาร

นายไพศาล สืบสาย เป็นเว็บมาสเตอร์แต่เพียงผู้เดียว

ประสบการณ์ในการทำงาน

1. เป็นครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง กิ่งอำเภอสุคิริน ตั้งแต่ปี 2523 - 2527

2. เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านภูเขาทองเป็นคนแรก

3. ช่วยราชการที่สำนักงานปรถมศึกษากิ่งอำเภอสถิริน ตั้งแต่ปี 2524 - 2527

4. เป็นครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ตั้งแค่ปี 2527 - 2554

5. เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ตั้งแต่ปี 2536 - 2554

6. เป็นเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก